Onderwijs

kronkel

Omdat iedereen uniek is, geven we elk kind veel persoonlijke aandacht. Op onze school mag niemand buiten de boot vallen. Vanzelfsprekend houden wij rekening met achtergronden van elk kind. Samen met de leerlingen zoeken we steeds naar mogelijkheden om eigen waarden en opvattingen in harmonie met die van anderen te verenigen. Samen leren en samen leven, net zoals later in de maatschappij.

2_Onderwijs

Engels

kronkel_oranje

Al vanaf 2011-2012 is Engels een vast onderdeel van ons onderwijs voor alle leerlingen vanaf groep 1. Dat betekent dat de leerlingen dagelijks Engels op allerlei manieren tegenkomen.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen al vroeg een vreemde taal leren. Onze leerlingen groeien op in een meertalige en multiculturele samenleving. Ze zijn in hun dagelijks leven omringd door meerdere talen. Kennis van meerdere talen is onmisbaar geworden om actief deel te kunnen nemen aan de globaliserende maatschappij. Talen maken de communicatie over de grens mogelijk. Onze leerlingen verbreden hun sociale en culturele horizon door contacten te leggen met leerlingen uit andere landen. Het leren van de Engelse taal verloopt hetzelfde als het verwerven van de moedertaal. Dat betekent eerst leren luisteren, dan leren spreken. Eerst leren lezen, dan leren schrijven. Wij leggen in onze lessen de nadruk op de communicatieve vaardigheden.

 

Alles rondom ons Engels kunt u lezen op onze pagina Engels.

engelse-vlag

Plusklas

kronkel_oranje

Soms biedt de reguliere leerstof (deels) te weinig uitdaging voor een leerling. Kinderen die op jonge leeftijd te weinig uitgedaagd worden, lopen het risico om zich de verkeerde leer- en werkstrategieën eigen te maken en ervaren in onvoldoende mate dat de juiste inspanning nodig is om tot resultaat te komen. Dit kan o.a. onderpresteren, faalangst en opstandig gedrag met zich meebrengen.

 

Op de Jan Harmenshof proberen we hier het lesaanbod in de klas op af te stemmen. Daarnaast kan een leerling worden aangemeld voor de plusklas. In het jaar 2023/2024 werken we met vier vaste plusgroepen.

 

In 2018 is de Jan Harmenshof, na een uitgebreide visitatieprocedure, lid geworden van de Vereniging BPS (Begaafdheids Profiel Scholen). De scholen die lid zijn van deze vereniging kenmerken zich door kwalitatief en hoogwaardig onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Het totale aanbod in de plusklas wordt regelmatig geëvalueerd door de werkgroep begaafdheid en is constant in ontwikkeling.

Begaafdheidsprofielscholen Logo_BPS

Schoolondersteuningsprofiel

kronkel_oranje

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP beschrijft welke zorg en ondersteuning een school wel en niet kan bieden. Hierbij is van belang welke expertise een school in huis heeft en hoe het onderwijs georganiseerd is. U vindt ons SOP via onderstaande knop.

Overgang voortgezet onderwijs

kronkel_oranje

Hier kunt u lezen hoe wij vorm geven aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Dit alles is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs).