Plusklas

kronkel_oranje

Wij bieden leerlingen graag de uitdaging die zij nodig hebben
Soms biedt de reguliere leerstof (deels) te weinig uitdaging voor een leerling. Kinderen die op jonge leeftijd te weinig uitgedaagd worden, lopen het risico om zich de verkeerde leer- en werkstrategieën eigen te maken en ervaren in onvoldoende mate dat de juiste inspanning nodig is om tot resultaat te komen. Dit kan o.a. onderpresteren, faalangst en opstandig gedrag met zich meebrengen.

 

Op de Jan Harmenshof proberen we hier het lesaanbod in de klas op af te stemmen. Daarnaast kan een leerling worden aangemeld voor de plusklas.

 

In het jaar 2023/2024 werken we met vier vaste plusgroepen. De eerste groep bestaat uit leerlingen uit de groepen 8. Dit schooljaar zullen we de leerlingen in deze plusklas onder andere Spaans aanbieden. Een van de doelen die we daarmee proberen te bereiken is dat leerlingen gedwongen worden te leren en zo kunnen ontdekken dat succes het resultaat is van inspanning in plaats van iets al weten of al snappen.

 

De tweede groep is een combinatie van leerlingen uit de groepen 6 en 7. In het schooljaar 2023/2024 zullen wij in deze groep onder meer met de methode "Werkboek Mindset" aan de slag gaan. Daarmee proberen wij kinderen een "groeimindset" te laten ontwikkelen. Dit is een vaardigheid, die je steeds opnieuw toepast als iets lastig voor je is, oftewel: wanneer je aan het leren bent. Kinderen leren gedachten als 'Dit is veel te moeilijk voor mij' om te zetten in andere gedachten, bijvoorbeeld 'Welk eerste stapje durf ik wel te nemen?'.

 

Daarnaast zullen in alle groepen opdrachten uit de werkboeken van "Outside the box" worden aangeboden. Verder besteden we in beide groepen aandacht aan filosoferen en discussiëren en hechten wij belang aan samenwerking. Voor groep 8 zijn er voor de leerlingen die op rekengebied meer uitdaging nodig hebben, jaarlijks wiskunde clinics. Deze vinden plaats op de school voor voortgezet onderwijs: Lek en Linge afdeling Lingeborgh. Wij hechten belang aan het stellen van eisen aan het werk van de leerlingen. De leerlingen krijgen op vaste tijden een plusklasrapport.

 

De derde en vierde groep betreft de jongere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong uit de groepen 1 tot en met 5. Wij zullen in deze lessen samen nadenken, samen werken en samen de wereld om ons heen ontdekken. Wij doen dit onder andere met behulp van de methodes "Vooruit" (leerspellen voor de onderbouw), "Outside the box", "Werkboek Mindset ( voor de groepen 5) en "Compact en Rijk".

 

De lessen in de plusklas worden gegeven door juf Rose. Zij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de jongere leerlingen en de scholing "Hoogbegaafdheid" van het LICH (landelijk informatiecentrum hoogbegaafdheid) gevolgd. De groepen 6, 7 en 8 zullen wekelijks op donderdag naar de plusklas gaan. De groepen 1 tot en met 5 zullen om de week lessen gaan volgen. De leerkracht van de plusklas informeert de groepsleerkrachten.
Het totale aanbod in de plusklas wordt regelmatig geëvalueerd door de werkgroep begaafdheid en is constant in ontwikkeling.

 

Aan de leerlingen in de plusklas worden hoge eisen gesteld op allerlei gebieden. Onder meer op het terrein van concentratie, leerproces (meer dan op-product), zelfreflectie, samenwerken, fouten leren maken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Een ochtend in de plusklas moet dan in beginsel ook niet worden gezien als een beloning of een uitstapje, maar als een nuttige en wenselijke aanvulling op het onderwijsaanbod.

 

In 2018 is de Jan Harmenshof, na een uitgebreide visitatieprocedure, lid geworden van de Vereniging BPS (Begaafdheids Profiel Scholen). De scholen die lid zijn van deze vereniging kenmerken zich door kwalitatief en hoogwaardig onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Plusklas
Begaafdheidsprofielscholen Logo_BPS