Over ons

kronkel

De Jan Harmenshof is een openbare school en daardoor bij uitstek een ontmoetingsplaats voor kinderen met verschillende achtergronden. Onze leerlingen zijn verdeeld over twaalf groepen. We hebben grote ambities voor hen. Samen met buitenlandse scholen werken we aan projecten, waarbij Engels de voertaal is. Ook bezoeken we deze scholen met onze leerlingen en medewerkers. U bent van harte welkom om kennis te komen maken met onze school.

1_Over ons

Excellente school

kronkel_oranje

Maandagochtend 19 juni 2023 zijn wij verblijd met het bericht dat aan onze school wederom het predicaat Excellente School is verleend.

 

Om Excellente School te kunnen worden moet de school een helder en relevant excellentieprofiel hebben. Voor onze school is dat: Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels.

Update_137273_ExcellenteSchool_logo_PO

Missie en visie

kronkel_oranje

Missie, waar staan we voor?
Op basis van gelijkwaardigheid leren onze kinderen dat iedereen verschillend mag zijn, binnen de waarden van openbaar onderwijs. Op onze school speelt levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij de toelating. Wij gaan uit van wederzijds respect voor elkaar. Wij zorgen ervoor dat al onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, individueel én samen en dat zij met plezier naar school gaan in een veilige, prettige en duurzame omgeving, zodat zij hun plek in de maatschappij op een verantwoordelijke manier kunnen innemen. Vol zelfvertrouwen en in samenwerking met anderen. Onze leerlingen worden goed voorbereid op de maatschappij van de toekomst, zij groeien op als wereldburgers.

 

Visie, waar gaan we voor?
Wij gaan voor uitstekend onderwijs. Behalve de kennis in kernvakken als rekenen, taal, Engels en wereldoriëntatie ontwikkelen onze leerlingen hun talenten, leren zij steeds beter in te schatten wat prettig gedrag is en hebben zij inzicht in en respect voor elkaar. Onze leerlingen herkennen problemen, communiceren deze en zoeken samen naar oplossingen. Door samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en leren zij zichzelf en de ander steeds beter kennen. Zij reflecteren op eigen handelen.

Schoolgids en schoolplan
Onze schoolgids informeert u over onze uitgangspunten, doelstellingen, het onderwijskundig beleid en de organisatie van de school. De gids bestaat uit twee delen; een deel dat in het algemeen meerdere jaren kan voldoen en dus niet jaarlijks vervangen wordt en een katern waarin de gegevens te vinden zijn die nogal eens aan verandering onderhevig zijn. Elk jaar zullen onze leerlingen een nieuw katern ontvangen.

 

 

Team

kronkel_oranje

Ons team bestaat uit 26 enthousiaste mensen die zich inzetten voor het beste onderwijs. Collega’s weten van elkaar waar ze mee bezig zijn en voelen zich betrokken bij de school. We werken gestructureerd samen op basis van gedeeld leiderschap. Teamleden zijn verantwoordelijk voor een eigen expertisegebied. Zo hebben we bouwcoördinatoren, experts op het gebied van onder andere Engels, hoogbegaafdheid en cultuur.

IMG_9697_Teamfoto_22x (1) kleiner

Leerlingenraad

kronkel_oranje

OBS Jan Harmenshof heeft een eigen leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Ieder jaar worden er in groep 6 verkiezingen gehouden waarbij leerlingen zichzelf verkiesbaar kunnen stellen. Zo treden er jaarlijks twee nieuwe leerlingen toe tot de leerlingenraad.

 

De raad vergadert maandelijks onder begeleiding van een leerkracht. Verschillende ideeën en meningen worden besproken en er worden concrete plannen opgesteld en uitgevoerd. Dit kan gaan over buitenspeelmateriaal, veiligheid op en rond het schoolplein etc. Deze ideeën kunnen aangedragen worden vanuit de leerkrachten, maar er is op school ook een ideeënbus aanwezig waar leerlingen hun idee in kunnen doen.

 

Door middel van de leerlingenraad wordt de betrokkenheid onder de kinderen vergroot. De verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd en er wordt ingezet op een goede samenwerking tussen de leerlingen. Op een speelse manier komen de kinderen in aanraking met het begrip democratie.

Over Fluvium

kronkel_oranje

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo