Overgang voortgezet onderwijs

kronkel_oranje

Hier kunt lezen hoe wij vorm geven aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Dit alles is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs) www.swvbepo.nl onder het tabje POVO.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een doorstroomtoets maken. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De Jan Harmenshof zal in het schooljaar 2023-2024 voor het eerst de doorstroomtoets gaan afnemen.

Schooladvies

kronkel_oranje

In groep 8 worden de ouders in september uitgenodigd voor het voorlopig adviesgesprek. In dit gesprek geeft de school aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.

 

Totstandkoming advies
Het voorlopig advies wordt voorbereid door de groepsleerkracht van groep 8 in samenspraak met de leerkracht van groep 7 en zal gegeven worden bij aanvang van het schooljaar.
Vanuit de zorg denkt de IB-er mee en als eindverantwoordelijke ook de directie van onze school.
Wij adviseren dat niveau waarbinnen het kind, met een gezonde mate van inspanning, succesvol kan zijn. We geven hierbij geen advies over een specifieke school voor voortgezet onderwijs.

 

Het voorlopig advies is gebaseerd op de volgende gegevens:

 • De resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem van de groepen 6 en 7
 • De resultaten van de methode toetsen die gemaakt zijn in groep 7.
 • De resultaten van het KANVAS-leerlingvolgsysteem (sociaal-emotionele ontwikkeling) uit groep 7
 • De observaties t.a.v. taakgerichtheid, motivatie, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude
 • De uitkomst van de NIO toets
 • De bevindingen van de leerkracht van groep 7 en indien van toepassing de plusklasleerkracht en de IB- er.

 

Na de afname van de CITO doorstroomtoets in februari geeft de school een definitief advies. Dit definitieve advies is gebaseerd op de hierboven genoemde gegevens en daarbij nog:

 • de resultaten van de NIO toets die in het groep 8 in september/oktober wordt afgenomen.
 • de resultaten van de B8 toetsen die worden afgenomen november.
 • de resultaten van de methode toetsen die zijn afgenomen in groep 8
 • De bevindingen van de leerkracht van groep 8 en indien van toepassing de plusklasleerling en de IB-er.

 

De ouders en de leerling worden uitgenodigd en krijgen gelijktijdig de gelegenheid om het onderwijskundig rapport in te zien. Het advies kan zowel een als twee niveaus omvatten. Het advies van de basisschool is bindend. In geval van een dubbel advies kan de leerling in een zogenaamde dakpanklas geplaatst worden. Tijdens het adviesgesprek geeft de leerkracht ook informatie over de aanmelding bij een VO school. De uiteindelijke aanmelding wordt door de ouders gedaan.

 

Als school maken wij de keuze om naast de CITO doorstroomtoets ook de NIO toets af te nemen. De CITO doorstroomtoets meet schoolvorderingen, dat is wat de leerling heeft geleerd tijdens zijn schoolcarrière (de feitelijke schoolprestaties). De NIO is een intelligentietest, die meet wat er ‘in’ de leerling zit (de mogelijke schoolprestaties). In het algemeen komen de uitslagen van een schoolvorderingstoets en een intelligentietest met elkaar overeen, maar dat hoeft niet.

 

Zowel het voorlopig advies gesprek in september/oktober als het definitief adviesgesprek in februari/maart wordt altijd gevoerd met de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. In de meeste gevallen zijn dat de ouders. Wanneer de aanwezigheid van een derde partij gewenst is, dient dit vooraf per mail bij de directie te worden aangevraagd. Het is aan de directie van de school dit al dan niet goed te keuren.

Taken van de school

kronkel_oranje

Wettelijk moeten basisscholen vóór 24 maart het overdrachtsdossier met passend schooladvies doorgeven aan het VO middels het digitale overdrachtsinstrument LDOS.

 • Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs
 • Het advies is niet onderhandelbaar, omdat het een (school)advies betreft
 • De school zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid
 • De school zorgt voor voorlichting aan de leerlingen d.m.v. gastsprekers en het bezoeken van scholen
 • De school informeert conform de BOVO procedure de betreffende school voor
  voortgezet onderwijs. (www.swvbepo.nl)
 • De school doet haar uiterste best om op basis van argumenten het advies om
  te zetten in een plaatsing.

 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving. De school is daarvoor nooit verantwoordelijk. De reguliere aanmeldingsweek voor het VO is van 25 tot 31 maart. Ouders leveren zelf relevante test/onderzoeksresultaten aan.

 

De school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen inzien en dat eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen.

Verantwoordelijkheden ouders

kronkel_oranje
 • De ouders laten zich informeren over de procedure en de organisatie van het voortgezet onderwijs.
 • De ouders oriënteren zich op een geschikte school op basis van het voorlopig en het definitieve advies.
 • De ouders nemen de inschrijvingstermijnen in acht die in de BOVO procedures staan vermeld, deze procedure is te vinden op de site van BEPO (www.swvbepo.nl).
 • De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving op een school op basis van
  het advies, alsmede voor het aanleveren van overige relevante stukken (te denken valt bijv. aan een dyslexieverklaring).
 • De ouders informeren de school over de daadwerkelijke inschrijving, voordat de
  termijn is verstreken.

Taken van de VO school

kronkel_oranje
 • 12 mei 2024: Vaststellen van het toelatingsbesluit van de VO school
  Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het PO, SO
  Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school
 • Mei 2024: De VO scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de PO-school
  Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
 • Mei 2024: Indien een VO school overweegt een leerling niet toe te laten communiceert zij dit met de ouders en de PO school. Na overleg met het PO neemt het VO het toelatingsbesluit
 • Eind mei 2024: VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO school
  Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
 • Juni 2024: Kennismakingsdag/informatiemiddag op scholen voor VO

Scholen in de regio

kronkel_oranje

De meeste leerlingen van onze school stromen uit naar één van onderstaande scholen: